Felicia Rådgivning | Metodik och filosofi
14093
page,page-id-14093,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Metodik och filosofi

penna

Värdegrund

Att jobba professionellt som konsult innebär att skapa nytta för kunden. Det kräver lojalitet mot organisationen man arbetar för snarare än en viss bestäl­lare, projekt eller leve­rans. I rollen ingår att ifrågasätta givna ”sanningar” när det krävs.

Lojaliteten mot kunden kräver också att man som konsult inte har någon annan agenda på uppdraget än att fullfölja det på bästa sätt. Konsulter skall förmedla kontakter men inte agera för­säljare. En själv­­­klar­het är att vara prestigelös och låta kunden få äran för de framgångar som uppnås.

Hur jag jobbar

Jag är utpräglat pragmatisk och resultatinriktad. Varje problem är unikt, och kräver olika angreppssätt. Därför har jag en verktygslåda av olika metoder, som jag tillämpar utifrån den specifika situationen.

Det centrala i mitt arbete är kommunikation. Det handlar om att samtala med människor för att sam­la in information och resonera sig fram till lösningar. Lika viktigt är att fästa resultat i lättillgänglig skrift, i form av rapporter, PM, förstudier, beslutsunderlag, strategier och så vidare. Välskrivna och genomtänkta doku­ment betyder ofta mycket när man vill få gehör för sina idéer.

Jag har tagit djupt intryck av de senaste decenniets agila revolution – och inte bara när det gäller systemutveckling. Traditionellt har arbetet med IT präglats av en övertro på planering, doku­men­tation och detaljerade metoder. Det agila synsättet flyttar fokus från kontroll mot nytta och re­sul­tat. I stället för att försöka planera en mer eller mindre kaotisk situation arbetar man med kon­ti­nuer­lig an­pass­ning till en föränderlig värld och gjorda erfarenheter.

Arkitekturarbete och EA (Enterprise Architecture) kan ibland nästan ses som ett egen­värde. Jag ser snarare arkitektur som en uppsättning metoder att uppnå olika mål, där varje aktivitet måste motiveras med den nyt­ta den kan ge.

strategiarbete
mote2

Agilt utredningsarbete

Få aktiviteter är mer lämpade för ett agilt arbetssätt än utredningar, t.ex. förstudier, tekniska genomlysningar och beslutsunderlag. Typiskt har man när man sätter igång en ganska vag bild av vad man vill åstadkomma och inte sällan innebär insikter under arbetet att förutsättningarna ändras radikalt. Det är således rimligt att låta planen växa fram under tiden arbetet pågår.

Dock bör man innan jobbet startar fastställa:

  • Målet med utredningen i verksamhetstermer
  • Planerad omfattning i kostnad samt färdigdatum
  • Ansvarig beställare
  • De första aktiviteterna i arbetet

Arbetet styrs av nyttoaspekter och organisationens överordnade strategi och vision snarare än utredningsdirektiv som fastställs i utredningens början. För att detta skall fungera krävs nära samarbete med beställaren, så att inriktningen hela tiden fastställs i samförstånd.

Man bör t.ex. inte ha en lösning som ”systembyte” som mål, utan snarare bättre funktion för verksamhetsstödet avseende t.ex. tillförlitlighet och kostnad. Om systembyte är den bästa lösningen är just den typ av frågor som en utredning ger svar på!

Teknisk skuld

Jag har utvecklat en metod för mätning och administration av teknisk skuld, som används hos flera kunder. Med hjälp av denna fattar man bättre beslut och får en bättre total ekonomi runt IT-systemen.