Felicia Rådgivning | Management
15675
page,page-id-15675,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Management

Rådgivnings- och utredningstjänster runt strategi, planering och styrning av digitaliserat affärsstöd med syftet att öka lönsamheten och minska riskerna i besluten.

Förstudier

Denna typ av utredning behövs då en idé runt till exempel en ny affärssatsning eller IT-lösning har kläckts och behöver fördjupas.

En förstudie innefattar både affärsmässiga, organisatoriska och tekniska aspekter. Centralt är att presentera ett gediget business case. I övrigt komp­letterar förstudien med information som saknas, till exempel krav på organisationen, tidplan, genomförande och teknisk lösning. Eventuella vägval beskrivs och olika alternativ vägs mot varandra. Om det finns ett hållbart business case mynnar utredningen vanligen ut i en rekommendation för hur realiseringen skall genomföras.

Utan ett bra underlag för strategiska be­slu­t är risken för felsatsningar och dåligt genomförda realiseringar stor.

Jag utför denna typ av uppdrag ensam, som projektledare eller som deltagare i ett team. Upp­dragen utförs typiskt för ledningsgrupper, affärsansvariga eller IT-ledningen. Metoden varierar med uppdraget, men intervjuer och workshops inom organisationen samt möten med leverantören är ofta centrala.

strategiarbete
strategi

Strategiarbete

Många organisationer saknar viktiga nedskrivna strategier, till exempel IT-strategi, systemstrategier, strategier runt hanteringen av information eller säkerhetsstrategi. I andra fall har befintliga strategier stora brister, t.ex. för att de är föråldrade. Detta gör att beslut runt dessa frågor riskerar att bli kortsiktiga och fattade utan helhetsperspektiv. Konsekvensen kan bli ryckighet i styrningen, slöseri med resurser och att organisationen blir sämre på att möta sin marknad.

Arbetet innebär att den strategiska inriktningen för organisationen och dess övergripande mål tillämpas på ett specifikt sakområde. Graden av deltagande från kunden varierar beroende på vilken typ av strategi som skall tas fram. Om organisationens affärsstrategi och övergripande mål är tydliga och strategin är teknisk till sin karaktär, till exempel en säkerhetsstrategi, kan strategiarbetet till stor del utföras av konsulten med stöd av organisationens egna experter.

Vanligare är att det krävs ganska mycket dialog och workshopsarbete med olika intressenter för att klargöra vad målet egentligen är. Typiskt är nyttan med detta nästan större än det dokument som produceras, eftersom det leder till att de långsiktiga frågorna har ställts och diskuterats igenom.

Även andra strategiska utredningar kan göras på ett liknande sätt, för att till exempel ta fram policydokument eller riskutredningar.

Jag utför denna typ av uppdrag ensam eller som ledare eller deltagare i ett team. Uppdraget genomförs vanligen på uppdrag av VD eller IT-chef.

Tekniska genomlysningar

Denna typ av utredningar är aktuella när man misstänker att delar av IT-stödet (till exempel stödet för en viss affär) inte fungerar som det skall. En variant är då man har ett projekt som inte fungerar som det bör. Ofta är frågeställningen ganska diffus.

När man tittar närmare på IT-stödet på detta sätt hittar man ofta stora möjligheter till lönsamma förbättringar och besparingar. Inte sällan identifieras allvarliga risker, som relativt enkelt kan elimineras.

Utredningen kartlägger problembilden både tekniskt och verksamhetsmässigt. Avstämningar med beställaren och andra intressenter sker fortlöpande, så att rätt frågor besvaras och inriktningen förankras. Arbetet mynnar typiskt ut i en rapport där problem och åtgärder listas och prioriteras.

Typiskt för denna typ av uppdrag är att även en ganska kort insats, på kanske 50 timmar ger en tydlig helhetsbild. Ofta är det bra att börja med det, för att sedan utvärdera resultatet och besluta att gå vidare med fördjupningar på de specifika områden som bedöms viktigast, kanske ta fram en specifik teknisk lösning eller genomföra andra förändringar.

Denna typ av uppdrag utför jag oftast ensam på uppdrag av IT-chef. Metoden innebär intervjuer och workshops inom organisationen och ibland konsultationer av externa experter i mitt nätverk.

mote1
qode interactive strata

Rådgivning vid företagsköp

IT-stödet är ofta av central betydelse vid företagsköp.

Innan köpet vill man säkerställa att befintligt stöd fungerar bra och inte kräver dyrbara investeringar inom ramen för en due diligence-utredning.

Efter köpet måste en plan tas fram, ofta under stor tidspress, för hur IT-stödet skall samordnas mellan de två före­tagen. Vilka funktioner skall samordnas och vilka skall även fortsättningsvis vara separata? Hur skall samordningen ske rent tekniskt? Vad kommer det att kosta? I vilken ordning skall förändringarna genomföras och när kan det vara klart?

Denna typ av insats görs ofta i team. Jag brukar ta det övergripande ansvaret för de IT-relaterade frågorna.