Felicia Rådgivning | IT-arkitektur
15677
page,page-id-15677,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

IT-arkitektur

Tekniska experttjänster runt realisering av IT-baserade förändringssatsningar, t.ex. teknisk ansvarig i projekt. Syftet är att säkra den tekniska lösningen utifrån verksamhetens behov.

Tekniskt ansvarig/sammanhållande i projekt

Större satsningar i form av ett program eller projekt behöver en erfaren arkitekt med det övergripande ansvaret för lösningen. Hans uppgift är att säkerställa att initiativets mål möts utan att man bygger upp teknisk skuld eller orsakar andra problem i organisationen.

Rollen har två fokusområden, som måste gå hand i hand. Dels tekniken, som innebär att rätt lösningar väljs, dels samarbete, som innebär att arbetet med lösningarna flyter bra.

Den tekniska sidan handlar om att hitta en teknisk lösning som uppfyller initiativets mål. Det besvärliga med denna uppgift är ofta att hitta en lösning som harmonierar med befintligt och planerat IT-stöd hos kunden. Alltför ofta byggs tekniköar som ställer till besvär för att de dubblerar funktioner eller utnyttjar annan teknik än resten av IT-stödet. Detta kräver avvägningar och pragmatism eftersom perfekta lösningar inte finns.

Samarbetet är centralt, eftersom lösningar måste förklaras och förankras både inom organisationen och internt i initiativet för att genomföras. Detta kräver förmågan att få igenom kloka beslut genom förankring, övertalning och pedagogik, i dialog med verksamhetskunniga, chefer och IT-experter. Om initiativet utförs i programform är samordning av tekniska lösningar mellan delprojekten ofta av central betydelse. Detta ställer stora krav på förmåga till dialog.

Det är viktigt att rollen har rätt befogenheter och är representerad i beslutande forum. Arkitekten får inte bli en tandlös stabsroll som ställs inför fullbordat faktum för att han blir inblandad för sent.

Jag tar denna roll i program och strategiska projekt.

qode interactive strata
mote3

Fungera som tekniskt expertstöd

Ofta har IT-avdelningen eller andra delar av organisationen behov av förstärkning av tekniskt expertstöd för att de egna resurserna inte är tillgängliga eller för att specialkompetensen saknas. Detta kan gälla till exempel upphandlingar, säkerhetsutredningar, riskanalyser och lösningsförslag.

Framtagande av IT-lösning

Denna typ av utredning är aktuell när man har identifierat behovet av nytt eller förändrat IT-stöd för en specifik funktion, till exempel en säker webbtjänst eller en lösning för e-fakturor.

Arbetet brukar inledas med att tillsammans med verksamhetskunniga precisera krav­bilden och prioritera de centrala egenskaperna. Därefter tas en principlösning fram. Typiskt ingår upphandlade delar, som behöver undersökas med olika leverantörer. Arbetet mynnar typiskt ut i ett beslutsunderlag där olika alternativ vägs mot varandra i centrala aspekter, som totalkostnad, risker, kvalitet, färdigdatum och konsekvenser i verksamheten. Ofta innefattar utredningen även affärsmässiga aspekter, som beräknade intäkter och besparingar.

Denna typ av uppdrag utför jag oftast ensam på uppdrag av IT-chef. Metoden är ofta bollande med olika typer av kompetens hos kunden kombinerat med dialog med tänkbara leverantörer.

losning
skriva2

Linjearbete

Ibland har organisationer svårt att besätta linjeroller med egen personal under kortare eller längre perioder. Ibland uppstår temporära glapp men behovet kan även uppstå för att rollen helt enkelt är för specialiserad eller inte är en heltidstjänst.

Exempel på roller jag tar på detta vis är chefsarkitekt, områdesarkitekt, integrationsansvarig och säkerhetsansvarig.